ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σεμινάριο απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματική υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) στα ΑΕΙ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει στις 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2022 το πρώτο σεμινάριο κατάρτισης για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED) [1]”, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Active citizens fund.

Τα τελευταία δύο χρόνια, τα περισσότερα ΑΕΙ στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει και πρόκειται να υλοποιήσουν Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Πρόκειται για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα. Η υλοποίηση ΣΔΙΦ αποτελεί βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρεί ένα ΑΕΙ προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση για ερευνητικά και άλλα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2026).

Σκοπός του εργαστηρίου της 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου είναι να μεταφέρει τεχνογνωσία σε μέλη του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, αλλά και της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Επίσης θα δώσει την ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά αλλά και με φυσική παρουσία περιορισμένου αριθμού ατόμων, και θα έχει διάρκεια 1.5 μέρα (Πέμπτη 30 Ιουνίου 10.00 – 15.15, και Παρασκευή 1 Ιουλίου 10.00 – 13.15). Είναι το πρώτο από τα δύο εργαστήρια κατάρτισης
που απευθύνονται στα ΑΕΙ στην Ελλάδα (το δεύτερο θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2023).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος , καθώς και σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ερευνητές και ερευνήτριες, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες και υποψήφιες διδακτόρισσες. Το σεμινάριο είναι δωρεάν, και στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ [2].

Οι δράσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για τη διοίκηση και το προσωπικό των ΑΕΙ, όπως αυτό το σεμινάριο, είναι βασικό στοιχείο στην υλοποίηση των ΣΔΙΦ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αλεξία Μητσικώστα (alexia.m@eliamep.gr) και Ντία Αναγνώστου (danagnos@eliamep.gr) ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, 09.45-15.15

ΕΛΙΑΜΕΠ

09.45 – 10.00

10.00 – 10.20

Προσέλευση/Σύνδεση

Καλωσόρισμα και παρουσίαση έργου GENDRHED

Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια,
ΕΛΙΑΜΕΠ / Επίκουρη Καθηγήτρια
Συγκριτικής Πολιτικής, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

10.20 – 10.40

Ερωτήσεις και συζήτηση σχετικά με το τι
περιμένουν οι συμμετέχοντες

10.40 – 10.45

10.45 – 11.15

Παρουσίαση προγράμματος ημέρας και
στόχοι εκπαίδευσης

Κυριακή Καρύδου, ViLabs

Βασικοί ορισμοί και έννοιες:
κοινωνικό/βιολογικό φύλο, ισότητα των
φύλων, gender mainstreaming

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 13.15

13.15 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15

Το πλαίσιο πολιτικής για την ισότητα
των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συζήτηση

Διάλειμμα

Έμφυλες ανισότητες στα πανεπιστήμια:
νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Συζήτηση

Σχέδιο Ισότητας Φύλων – Στάδια
διαμόρφωσης και υλοποίησης. Βασικές
θεματικές και προϋποθέσεις σύμφωνα με
τον Ορίζοντα Ευρώπη

Συζήτηση

Διάλειμμα

Οριζόντιες δράσεις και συλλογή
στοιχείων

Παρουσίαση δράσεων σε αυτόν τον
θεματικό άξονα

Πάντειο, ΕΚΠΑ, Παν. Αιγαίου, ΕΜΠ

Ερωτήσεις και συζήτηση

Τέλος 1ης ημέρας

2η Ημέρα

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, 09.45-13.15

ΕΛΙΑΜΕΠ

09.45 – 10.00

10.00 – 10.10

Προσέλευση/Σύνδεση

Καλωσόρισμα και πρόγραμμα ημέρας

10.10 – 10.40

Καλές πρακτικές και εμπόδια για την
υλοποίηση και αξιολόγηση Σχεδίων
Ισότητας Φύλων – με έμφαση στους εξής
άξονες:

1. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής και νοοτροπία και
αντιλήψεις εντός του ιδρύματος

2. Ισόρροπη συμμετοχή των φύλων σε
ηγετικές θέσεις, θέσεις ευθύνης και
λήψης αποφάσεων

3. Ισότητα των φύλων στις διαδικασίες
πρόσληψης και επαγγελματικής εξέλιξης

10.40 – 11.00

Ερωτήσεις και συζήτηση

11.00 – 11.15

11.15 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 13.15

13.15

Διάλειμμα

Παρουσίαση δράσεων στους ανωτέρω 3
θεματικούς άξονες, ΕΚΠΑ, Πάντειο, ΕΜΠ,
Παν. Αιγαίου

Συζήτηση

Καλές πρακτικές για τη βιωσιμότητα
Σχεδίου Ισότητας Φύλων

Ερωτήσεις και συζήτηση

Τέλος σεμιναρίου

[3]    [4]  www.eliamep.gr [5]

Links:
——[1] https://www.eliamep.gr/project/καταπολεμώντας-τις-έμφυλες-ανισότητ/[2] https://docs.google.com/forms/d/1NZGfA7yBPLoXq2n7T9dsxObuiO3SZmxg450LtuIoN9E/edit[3] https://www.facebook.com/eliamep[4] https://twitter.com/eliamepgr[5] http://www.eliamep.gr/

 

Διαβάστε επίσης