Σύμφωνα με το N. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29.1.2019), με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την υπ’ αριθμ. 189/8.7.2021 συνεδρίασή της, συστήθηκε και συγκροτήθηκε άμισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.