Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι υπό έγκριση.

Λειτουργία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Πατρών

Άρθρο 1

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και αποστολή της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019, άρθρο 33 (Α’ 13). Αποτελεί άμισθο συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και αποστολή της είναι η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος και σε όλες τις διαδικασίες και τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος,

β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση κάθε μορφής σεξισμού,

γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,

δ) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ., την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,

ε) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών για θέματα που σχετίζονται με το πεδίο των αρμοδιοτήτων της,

στ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,

ζ) παρέχει συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων, όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση ή όταν αυτή διαπιστώνεται.

Άρθρο 3

Ενδεικτική απαρίθμηση των έργων της Επιτροπής

Ειδικότερα, η Επιτροπή προωθεί την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας και την εφαρμογή ειδικών μέτρων ή και θετικών δράσεων για την πρόληψη, εξάλειψη και θεραπεία των έμφυλων ανισοτήτων. Ενδεικτικά έργα της Επιτροπής:

 1. Καταγράφει και διερευνά εκφάνσεις ανισότητας, μη ισότιμης συμμετοχής, έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων, έμφυλων διακρίσεων και παρενοχλήσεων σε όλους τους τομείς λειτουργίας του ιδρύματος (στον ακαδημαϊκό λόγο, στην αντιμετώπιση των μελών, στην παρεχόμενη εκπαίδευση, στην έρευνα, στη διοίκηση, στην ακαδημαϊκή ζωή), καθώς και την ενδεχόμενη συρροή τους με άλλες αιτίες διάκρισης, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
 2. Υποβάλει εισηγήσεις στη Σύγκλητο για την υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της συμπεριληπτικής κουλτούρας καθώς επίσης για την προώθηση των αρχών της ισότητας και της ισότιμης συμμετοχής στις διαδικασίες εκπαίδευσης, διοίκησης, έρευνας και της ακαδημαϊκής ζωής γενικότερα.
 3. Συντάσσει, υποβάλλει στη Σύγκλητο προς έγκριση και παρακολουθεί, ως προς την εφαρμογή του, το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων («ΣΔΙΦ»).
 4. Διοργανώνει, υποστηρίζει και συντονίζει την ανάπτυξη δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα σε θέματα ισότητας των φύλων.
 5. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση όλων των θεσμικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διαρρυθμίζουν την ισότητα και ίση μεταχείριση των ατόμων ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση.
 6. Συντάσσει, σε ετήσια βάση, και μία τουλάχιστον φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έκθεση προόδου για τα θέματα εξάλειψης των διακρίσεων με βάση το φύλο. Στην έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσματά τους, ενώ υποβάλλονται προτάσεις για το μέλλον. Η Έκθεση εγκρίνεται από την Σύγκλητο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΙΦ.
 7. Γνωμοδοτεί σχετικά με θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε με πρωτοβουλία των μελών της είτε κατόπιν αιτήματος των μονομελών ή συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
 8. Συνεργάζεται, για την εκπλήρωση των στόχων και αρμοδιοτήτων της, με τα ακαδημαϊκά Τμήματα και τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος για τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων.
 9. Συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια και τις αντίστοιχες Επιτροπές Ισότητας Φύλων για την δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πολιτικής δέσμευσης υπέρ της ισότητας των φύλων εντός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στην ελληνική επικράτεια. Ιδίως συμμετέχει στο Δίκτυο Επιτροπών Ισότητας των Φύλων των Α.Ε.Ι. όλης της χώρας.
 10. Συμμετέχει σε δράσεις που διοργανώνονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Πανεπιστήμια των χωρών – μελών, από Φορείς και Οργανισμούς με στόχο την συμπόρευση και διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της ισότητας των φύλων και της ισότιμης μεταχείρισης των ανθρώπων.
 11. Εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών / αναφορών που αφορούν σε διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου ή παρενοχλητική συμπεριφορά, με σεβασμό στις αρχές της εχεμύθειας, της εμπιστευτικότητας και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως υπέρτατης συνταγματικής αξίας. Παρακολουθεί την έκβαση των ως άνω καταγγελιών / αναφορών και διασφαλίζει την ηθική, ψυχική και συναισθηματική υποστήριξη του καταγγέλλοντος / καταγγέλλουσας ή αναφερομένου / αναφερομένης καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας αλλά και μετά το πέρας αυτής.
 12. Εισηγείται την ένταξη μαθημάτων φύλου σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων όπως επίσης την πραγματοποίηση θερινών σχολείων σε θέματα φύλου.
 13. Παρέχει υποστήριξη σε συμβουλευτικό επίπεδο στα Τμήματα που υλοποιούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, διδακτορικές διατριβές & μετα-διδακτορικές έρευνες επικεντρωμένα σε θέματα φύλου.
 14. Ενισχύει την ανάπτυξη ερευνητικής-εκδοτικής δραστηριότητας είτε με τη μορφή άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια, είτε με τη μορφή συλλογικών τόμων σε θέματα φύλου.

Άρθρο 4

Συγκρότηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) συστήνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και αποτελείται  από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοιτητή. Στην απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής. Η Ε.Ι.Φ. στην πρώτη της συνεδρίαση ορίζει μεταξύ των μελών της τον Αναπληρωτή/Αναπληρώτρια Πρόεδρο της επιτροπής.

Άρθρο 5

Διαδικασία ανάδειξης των μελών – Θητεία – Κανόνες λειτουργίας

 1. Τα μέλη της ΕΙΦ ορίζονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο/η Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα) υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Πρυτανείας. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Η θητεία των μελών της Ε.Ι.Φ. είναι τριετής.
 2. Οι κανόνες του παρόντος Κανονισμού για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος εφαρμόζονται ως προς τη λειτουργία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
 3. Η Επιτροπή διαθέτει λογότυπο που συνοδεύει όλα τα επίσημα έγγραφά της και σφραγίδα στην οποία αναγράφεται ο τίτλος «Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών» και η οποία φυλάσσεται στο Γραφείο της Επιτροπής με ευθύνη του/της Προέδρου.

Άρθρο 6

Το δικαίωμα της αναφοράς ενώπιον της Επιτροπής

 1. Δικαίωμα αναφοράς στην Επιτροπή για περιστατικά αρνητικών διακρίσεων (λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, θρησκεύματος, κοινωνικής προέλευσης), σεξουαλικής παρενόχλησης, έμφυλης βίας και εξουσιαστικής βίας, έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι και φοιτητές και φοιτήτριες, και εν γένει εργαζόμενοι/εργαζόμενες στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναφορά μπορεί να καταθέσει είτε το ίδιο το άτομο το οποίο έχει υποστεί κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω αρνητικές συμπεριφορές, είτε άτομο/α που έχουν γίνει μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Όλες οι αναφορές πρέπει να είναι επώνυμες.
 2. Οι αναφορές υποβάλλονται επώνυμα μέσω αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα της ΕΙΦ και περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή του περιστατικού και στοιχεία επικοινωνίας (email ή/και τηλέφωνο) με την καταγγέλλουσα/τον καταγγέλλοντα. Εναλλακτικά, τα ίδια στοιχεία μπορούν να αποσταλούν και στο email της ΕΙΦ. Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν από την κατάθεση της αναφοράς, μπορεί να ζητήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με κάποιο ή κάποια από τα μέλη της ΕΙΦ και να ενημερωθεί για τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αναφορών.
 1. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού και του διαμεσολαβητικού ρόλου της, δύναται να επιληφθεί και αυτεπαγγέλτως, στην περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψη των μελών της περιστατικά αρνητικών διακρίσεων και παρενοχλητικής συμπεριφοράς.
 2. Όταν η καταγγελία/ αναφορά είναι ανώνυμη, τίθεται στο αρχείο, εκτός εάν το περιεχόμενό της, κατά την κρίση της Επιτροπής, πρέπει λόγω της σοβαρότητάς του να διερευνηθεί επί της ουσίας. Τα στοιχεία των ανώνυμων καταγγελιών / αναφορών σε κάθε περίπτωση δύνανται να αξιολογούνται για τη σύνταξη Εκτίμησης Κινδύνων ανισοτήτων, διακρίσεων και κοινωνικών αποκλεισμών εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Άρθρο 7

Διαδικασία διαχείρισης αναφορών

 1. Η διαχείριση των αναφορών που υποβάλλονται στην ΕΙΦ γίνεται από Τριμελή Επιτροπή, οποία απαρτίζεται από μέλη της ΕΙΦ και ορίζεται με απόφαση αυτής για ένα ακαδημαϊκό έτος.  Η Τριμελής Επιτροπή εξετάζει τις αναφορές και καλεί τον/την ενδιαφερόμενο/νη σε ακρόαση, η οποία μπορεί να γίνει δια ζώσης σε χώρο του Ιδρύματος ή/και διαδικτυακά.
 2. Στη διαδικασία της ακρόασης συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών και ο/η ενδιαφερόμενος/ ενδιαφερόμενη. Ο/η ενδιαφερόμενος/ ενδιαφερόμενη δύναται να προτείνει συγκεκριμένα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών στα οποία επιθυμεί να μιλήσει για το περιστατικό. Σκοπός της διαδικασίας της ακρόασης είναι η κατανόηση του αντικειμένου της καταγγελίας/αναφοράς, η υποστήριξη του θιγόμενου/ της θιγόμενης και η άτυπη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων.
 3. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ενημερώνουν τον/την ενδιαφερόμενο/η για τις δυνατότητες αντιμετώπισης του περιστατικού, τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά όργανα τα οποία είναι αρμόδια να επιληφθούν του ζητήματος. Ενημερώνουν επίσης για τις εντός και εκτός Πανεπιστημίου συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και φορείς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού.
 4. Η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ι.Φ. για το περιεχόμενο των αναφορών και καλεί τον καταγγελλόμενο / την καταγγελλομένη να εκθέσει τις απόψεις του/της προφορικά ή γραπτά ενώπιον της Επιτροπής, αποσαφηνίζοντας στην πρόσκληση ότι η Επιτροπή λειτουργεί διαμεσολαβητικά και δεν αποτελεί όργανο διοικητικής έρευνας. Στη συνέχεια, εφόσον αξιολογηθούν τα πραγματικά περιστατικά ως χρήζοντα περαιτέρω διερεύνησης, συντάσσει έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στα αρμόδια ακαδημαϊκά ή διοικητικά όργανα για την απόδοση διοικητικών ή πειθαρχικών ποινών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαβίβαση αυτή είναι η γραπτή συναίνεση του καταγγέλλοντος /της καταγγέλλουσας,
 5. Η Ε.Ι.Φ. τηρεί αρχείο στο οποίο φυλάσσονται τα σχετικά με την αναφορά έγγραφα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της διερεύνησης και χειρισμού της αναφοράς. Μετά το διάστημα αυτό, τα αρχεία αυτά πρέπει να καθίστανται ανώνυμα.
 6. Οι αναφορές πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και σεβασμού στην αξιοπρέπεια όλων των πλευρών της αναφοράς. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
 7. Η ΕΙΦ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4589/2019, έχει συμβουλευτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο στη διαχείριση των αναφορών. Δεν έχει δικαιοδοσία να προβαίνει στην διενέργεια διοικητικής έρευνας ή στην επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο 8

Υποχρέωση εχεμύθειας

 1. Τα μέλη της Ε.Ι.Φ. υποχρεούνται στην τήρηση απόλυτης εχεμύθειας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορά πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 2. Σε περίπτωση συνεργασίας της Επιτροπής με εξωτερικό εμπειρογνώμονα για παροχή γνωμοδότησης/εισήγησης σχετικά με συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της, ο τρίτος δεσμεύεται εγγράφως για την τήρηση εμπιστευτικότητας ως προς όλες τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Η δήλωση εμπιστευτικότητας φυλάσσεται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Επιτροπής.
 3. Η υποχρέωση εχεμύθειας βαρύνει τον/την Γραμματέα της Επιτροπής, και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που μπορεί να ασκεί υποστηρικτικό έργο.

Άρθρο 9

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Η δημοσίευση περιπτώσεων ή οι πληροφορίες που χρειάζεται να ανακοινωθούν για ερευνητικούς λόγους ή για την προώθηση δράσεων και πολιτικών ισότητας δεν εκθέτουν με κανένα τρόπο την ταυτότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 2. Για ερωτήματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει τη γνώμη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος (DPO).

Άρθρο 10

Ετήσια έκθεση δράσεων της Επιτροπής

Στο τέλος εκάστου ακαδημαϊκού έτους η ΕΙΦ καταθέτει στη Σύγκλητο έκθεση με αναλυτική καταγραφή και περιγραφή των δράσεων τις οποίες οργάνωσε ή στις οποίες έλαβε μέρος.

Άρθρο 11

Ομάδες εργασίας

 1. Η ΕΙΦ δύναται να ορίζει ομάδες εργασίας οι οποίες θα ασχολούνται με την υλοποίηση εργασιών σχετικών με το έργο της.
 2. Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και άλλα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, εφόσον εκφράσουν την σχετική επιθυμία και διαθέτουν γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας της Ομάδας.
 3. Τα – εκτός Επιτροπής – μέλη των ομάδων εργασιών δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τα άρθρα 18 και 19 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο  12

Συνεργαζόμενα μέλη της Επιτροπής

 1. Δύνανται να γίνουν δεκτά ως συνεργαζόμενα μέλη της ΕΙΦ, με απόφασή της, όσα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες της ΕΙΦ. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με συνοδευτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και με συνοδευτικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά της σχετικής με το έργο της ΕΙΦ εμπειρίας. Τα μέλη που θα γίνουν δεκτά ως συνεργαζόμενα με την ανάληψη των καθηκόντων αποδέχονται τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΙΦ και η ΕΙΦ θα προσδιορίζει κάθε φορά με σαφήνεια τα καθήκοντά τους, τα οποία τα μέλη αυτά θα πρέπει να αποδεχθούν, με ρητή δήλωση αποδοχής συμπεριλαμβανόμενη στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΙΦ.
 2. Τα συνεργαζόμενα μέλη δεν μπορούν να μετέχουν στην Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών της Ε.Ι.Φ. και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον μετέχουν σε κάποια συνεδρίαση της ΕΙΦ, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της .

Άρθρο 13

Συνεργασία με όργανα του Πανεπιστημίου Πατρών και με άλλες επιτροπές και Φορείς

 1. Για την εκπόνηση του έργου της, η Ε.Ι.Φ. συνεργάζεται: (α) με την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου  Πατρών, (β) με τον Συνήγορο του Φοιτητή, (γ) με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, (δ) με τις Επιτροπές Σπουδών των Τμημάτων και την Επιτροπή Μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος, (ε) με τις διοικητικές αρχές του Ιδρύματος και τις διοικήσεις των Σχολών και Τμημάτων: Πρυτανεία, Κοσμητείες, Προέδρους Τμημάτων και (στ) τις διοικητικές υπηρεσίες του ιδρύματος.
 2. Η Ε.Ι.Φ. συνεργάζεται με τη Νομική υπηρεσία του Ιδρύματος, εφόσον καθίσταται αναγκαίο για τη νομική διευθέτηση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου της και ιδίως παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδρομή απαιτείται, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
 3. Η Ε.Ι.Φ. συνεργάζεται επίσης με φορείς εκτός Πανεπιστημιακής Κοινότητας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε κεντρικό επίπεδο, η συνεργασία περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) , τις Υπηρεσιακές Μονάδες για την Ισότητα των Φύλων των Υπουργείων, τον Συνήγορο του Πολίτη (Τομέας για την Ισότητα των Φύλων) και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας που έχουν συγκροτηθεί στις περιφέρειες της χώρας με τις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 6 Ν. 2839/2000 (Α΄ 196) και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
  Σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνει τις υπηρεσιακές μονάδες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων που έχουν συγκροτηθεί στους δήμους της χώρας με το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010), τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας που έχουν συγκροτηθεί στους δήμους της χώρας με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010) και το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Η ΕΙΦ συνεργάζεται επίσης με Επιτροπές Ισότητας ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 4. Η ΕΙΦ μπορεί να προβαίνει σε Πρωτόκολλα Συνεργασίας με Φορείς εκτός Πανεπιστημιακής Κοινότητας , όπου καθορίζονται επακριβώς ο σκοπός , η διάρκεια και οι λοιποί όροι της συνεργασίας τους. Το πρωτόκολλο συνεργασίας υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο. Η συνεργασία λήγει είτε με την πάροδο της συμφωνημένης στο πρωτόκολλο διάρκειας αυτής είτε κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, αλλά μπορεί με πρόταση εκάστου μέρους που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας, να ανανεωθεί για όσο χρόνο συμφωνήσουν τα δύο μέρη.