Καταληκτική ημερομηνία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  20 Ιανουαρίου 2023

Γνωστικό αντικείμενο

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις κυριότερες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του φύλου όπως έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των σπουδών φύλου διεθνώς. Εξετάζει κριτικά τα κυριότερα ζητήματα και τις έννοιες που αναφέρονται στις έμφυλες σχέσεις και την ισότητα των φύλων στο πεδίο των δημόσιων πολιτικών και των κοινωνικών κινημάτων. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση του φύλου σε πεδία της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, η αγορά εργασίας, το πολιτικό σύστημα, οι πολιτισμικές πρακτικές, η σεξουαλικότητα, η μετανάστευση. [https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/spoudes-fylou/?_gl=1*q0afkb*_ga*MzgzOTY5NzQuMTY3MzYwODAxNQ..*_up*MQ..]

Διαβάστε επίσης