Από το Υπουργείο Παιδείας, σε όλα τα ΑΕΙ

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υποχρέωση των Α.Ε.Ι της χώρας να προσαρμόζουν τα στοιχεία των

φοιτητών/αποφοίτων τους στις νέες ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί λόγω αλλαγής φύλου

των ενδιαφερομένων.

 

Με αφορμή σχετικό ερώτημα Α.Ε.Ι. της χώρας προς την υπηρεσία μας σάς γνωρίζουμε ότι

σύμφωνα με την ρητή και σαφή διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.

4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης,

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ 152 Α΄), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ιδίου νόμου

καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση εγγράφων που

αφορούν σε όσους/όσες έχουν προβεί κατ΄ άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού στη διόρθωση του

καταχωρισμένου φύλου τους να τα προσαρμόζουν στη νέα ληξιαρχική πράξη, εκδίδοντας μάλιστα

και νέα έγγραφα, στα οποία δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του

καταχωρισμένου φύλου τους.

Κατ΄ ακολουθία τούτων και κατ΄ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων είναι υποχρεωτική, εφόσον

υποβάλλονται σχετικά αιτήματα από τους ενδιαφερομένους, η προσαρμογή των φακέλων των

ενεργών φοιτητών στα δεδομένα της διορθωμένης ληξιαρχικής πράξης αυτών καθώς και η έκδοση

νέων τίτλων σπουδών και συναφών εγγράφων (παράρτημα διπλώματος, πιστοποιητικό αποφοίτησης) προσαρμοσμένων στη διορθωμένη ληξιαρχική πράξη, σε όσους έχουν αποφοιτήσει,

με επιβαλλόμενη σε όλες τις περιπτώσεις την τήρηση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της

εχεμύθειας και της μυστικότητας υπέρ των ενδιαφερομένων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Διαβάστε επίσης